Общи условия

на сайта One Percent Change

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа общите условия за използване на уебсайта onepercentchange.today („Сайта“) (“Общите Условия”). Ако не приемате тези Общи условия, не трябва да използвате Сайта, като използването му ще се счита за израз на съгласие с тях. Референциите по-долу към „ползватели“ или „Вие/Вас“ се отнасят към всяко лице, което достъпва и използва Сайта.
Сайтът onepercentchange.today се администрира от “Един процент промяна”, сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано в Регистъра на юридическите лица и регистъра на лицата с нестопанска цел с ЕИК 177028999, адрес: гр. София, п.к. 1606, ул. Бузлуджа № 25, ет. 3, ап. 5, телефон: 0888843849, e-mail: we@onepercentchange.today, (наричано по-надолу „Един процент промяна“ или „Сдружението“).

I. Съдържание на Сайта

Сайтът има за цел да:

  • предостави информация за Сдружението, лицата, които го управляват, ценностите и целите му, както и за всички негови дейности, като каузи и постигнати резултати от тях, нови инициативи, партньорства, събития и други.

Една от основните функции на Сайта е да предоставя цялостна и изчерпателна информация за дейността на Сдружението и да осведомява дарителите, партньорите и потенциалните нови дарители и партньори за вече постигнатото. Сдружението полага максимални усилия да публикува всички данни за постигнатите резултати, разходваните дарения и оперативните си разходи. Въпреки това, Сайтът не претендира за абсолютна изчерпателност и Сдружението не може да гарантира, че във всеки един момент на него ще бъдат публикувани най-актуалните документи и информация. Всички изискуеми по закон документи за дейността на Сдружението, като годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, можете да намерите публикувани в тяхната цялост по партидата на Сдружението в Търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел.

Каузите, които Сдружението подкрепя, се избират изцяло по негово усмотрение, като кампаниите за набиране на дарения обикновено продължават един месец, но могат да са с различна продължителност по решение на Сдружението и в зависимост от особеностите на конкретната кауза. Сдружението си запазва правото във всеки момент да промени начина на осъществяване на каузите си и набирането на дарения за тях.

  • даде възможност на ползвателите на Сайта да дарят за кампаниите на Сдружението;

Молим да видите секцията „Възможност за извършване на дарения през Сайта“ за повече информация.

  • даде възможност на ползвателите на Сайта да се свържат със Сдружението, за да станат дарители, да подпомогнат Сдружението, да предложат партньорство, кауза и др.

II. Отговорност на Сдружението

Сдружението полага грижи информацията в Сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Сдружението си запазва правото да прави промени в съдържанието на Сайта, включително по отношение на публикувана информация за каузи, като ще се стреми към максимална прозрачност по отношение на дарителите и партньорите си в такива случаи.

Сдружението полага грижи за осигуряване на ползвателите на нормално ползване на Сайта. Сдружението допълнително си запазва правото да прекъсва или преустановява функционалности на Сайта по всяко време, както и изцяло да спре поддържането на и достъпа до Сайта, без това да води до каквато и да е отговорност от страна на Сдружението. Сдружението си запазва правото по всяко време да премахва, променя или допълва публикуваното съдържание.Сдружението не отговаря за вреди, евентуално причинени във връзка с достъпване или ползване на Сайта, освен ако не са причинени от него умишлено или при проявена груба небрежност.

Сдружението не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на ползвателите или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

Сдружението не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Сайта и възможност за използването му.

Сдружението няма задължението и не гарантира, че достъпът и ползването на Сайта ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и без грешки. Сдружението не носи отговорност за непредоставянето на достъп до Сайта или за предоставянето му с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Сдружението с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Сайта.

III. Отговорност на ползвателите

Ползвателите се задължават да не извършват злонамерени действия при достъпването и използването си на Сайта. Под „злонамерени действия“ се имат предвид всички действия или бездействия, нанасящи вреди на Сайта (вкл. която и да е от системите, които го поддържат и отговарят за достъпността му и нормалното му функциониране), изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, спам), препълване на каналите и претоварване на системите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, повреждане или разрушаване на системи, инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите ползватели на Сайта, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Ползвателите се задължават да не използват по никакъв начин за собствени цели информацията, публикувана на Сайта, ако нямат изричното разрешение на Сдружението за това. Предходното изречение не се отнася за случаи, когато ползвателите разпространяват информацията добросъвестно с цел да подпомогнат дейностите на Сдружението. Ползвателите нямат право да използват информация от Сайта по неправомерен начин, като например за измамни кампании, за да се представят без основание за партньори на Сдружението, да създават погрешна представа, че имат връзка със Сдружението, ако това не е така. Ползвателите нямат право да използват информацията от Сайта, за да извършват каквото и да е действие или бездействие, което би могло да създаде погрешна представа или заблуждение у трети лица за отношенията между ползвателя и Сдружението, ползвателя и дарители на Сдружението или ползвателя и бенефициенти на каузите на Сдружението. Всяко подобно действие или бездействие е нарушение на действащото законодателство и Сдружението ще предприеме всички необходими и възможни мерки съгласно действащото законодателство, включително ще уведоми всички компетентни органи.

Ползвателите се задължават да обезщетят Сдружението и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, разноски за водене на дела и други разходи, вследствие на предявени искове от или платени обезщетения на трети лица във връзка с действия или бездействия на ползвателите при ползването на Сайта в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, тези Общи условия или добрите нрави.

IV. Регистрация в Kindful

Сайтът предоставя възможност да се регистрирате и да влезете в свой профил в платформата Kindful чрез бутона „Вход/Регистрация“. Тези функции се администрират от нашия партньор Trail Software, Inc. (под бранда „Kindful“), който разработва и предоставя платформа за управление на дарения. При натискане на бутона „Дари сега“ или „Вход/Регистрация” Сайтът Ви пренасочва към платформата на Kindful, в която Един процент промяна има клиентска регистрация (onepercentchange.kindful.com). Платформата дава възможност да следите даренията, направени към Сдружението, да настроите периодични дарения, да управлявате начините си за плащане, да публикувате допълнителна информация за себе си. Молим да имате предвид, че при използването на платформата на Kindful, в допълнение към тези Общи условия, са приложими и Общите условия на Kindful, достъпни на kindful.com/terms-of-use.
Достъпността, надеждността и правилното функциониране на функционалностите, предоставяни от Kindful, са изцяло отговорност на Kindful. Сдружението не може да гарантира и не носи отговорност в случай на недостъпност на функционалностите или на тяхното неправилно функциониране. Въпреки това в случай на каквато и да било неизправност във функционалностите, администрирани от Kindful, Сдружението ще положи всички разумни усилия да упражни правата си по отношение на Kindful, така че неизправността да бъде отстранена и на ползвателите да бъде осигурено нормално ползване на функционалностите.

V. Възможност за извършване на дарения през Сайта

Сайтът дава възможност на ползвателите да направят дарение онлайн по един от следните начини:

  • чрез бутона „Дари сега“. Тази функция се администрира от Kindful. Даренията се потвърждават автоматично от Kindful с имейл, съдържащ информация за съответното дарение. При използване на тази функция информация за всички предишни дарения можете да откриете и в профила си в платформата на Kindful. Платформата събира административна такса, която се визуализира преди да направите дарението.
  • Освен бутона „Дари сега“ и функционалностите, предоставени от Kindful, Сайтът предоставя възможност за извършване на дарения чрез други канали: банкова сметка, PayPal и ePay. Съответните бутони пренасочват към платформите на тези доставчици, като плащанията, извършени чрез тях, са обект на техните условия и политики, включително по отношение на дължимите такси.
  • Сайтът предоставя и възможност за дарение за оперативните разходи на Сдружението. Това се случва чрез специален бутон „Дари за оперативните ни разходи“, като плащането се извършва чрез платформата Stripe и е обект на нейните условия и политики.

Лицата, правещи дарения, следва да са пълнолетни и да извършват дарения със собствени средства.

VI. Интелектуалната собственост и възпроизвеждане на съдържание

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на Сайта, включително, но не само, марки, лога, информационни материали, дизайн на Сайта, са обект на закрила съгласно българското законодателство, принадлежат на Сдружението или на съответно обозначени трети страни и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп до Сайта не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, разположени на него. Използването на материали, публикувани на Сайта, може да бъде осъществено единствено след изричното писмено разрешение на Сдружението.

VII. Препратки към сайтове на трети страни

С цел предоставяне на информация и за удобство на потребителите, Сдружението може да публикува в Сайта препратки към сайтове, администрирани от трети страни. Публикуването на тези препратки не означава, че Сдружението подкрепя или се съгласява със съответното съдържание, към което води препратката. Сдружението не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и достъпването и използването им е обект на техните условия и политики за ползване.

Сдружението може да поставя препратки към външни платформи с цел осигуряване на функционалности за удобство на ползвателите. Такива сайтове, в допълнение към гореописаната платформа Kindful и доставчиците на платежни услуги, може да са платформи на социалните мрежи (X, Facebook, Instagram с цел улесняване на споделянето на информация от Сайта в социалните мрежи и бърза връзка към страниците на Сдружението в съответните мрежи), както и платформата Google Forms (с цел улесняване на контакта със Сдружението и даването на обратна връзка на ползвателите към него). Достъпването и използването на тези платформи е обект на техните условия и политики за ползване.

Сдружението не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа до или недостоверността на съдържанието, публикувано на сайтове на трети страни.

VIII. Форми за контакт

Сайтът предоставя различни форми за контакт със Сдружението. Вие предоставяте информация в тези форми за контакт изцяло на собствена отговорност, като Сдружението не може да бъде държано отговорно, в случай че предоставите неправомерно информация чрез публикуваните форми. Сдружението полага всички разумни усилия да обработи получените искания, запитвания, предложения и друга информация, но попълването на форма в Сайта не създава никакви задължения за Сдружението, в това число не създава само по себе си партньорство или каквито и да е други правни отношения между Вас и Сдружението.

IX. Защита на личните данни

Във връзка с администрирането на Сайта Сдружението обработва лични данни в съответствие с Политиката за защита на личните данни („Политиката“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Общи условия.

X. Защита на личните данни

Към тези Общи условия и за неуредените от тях въпроси се прилага законодателството на Република България.

Условията могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Сдружението. При извършване на промени в Условията, Сдружението довежда тези промени до знанието на ползвателите чрез публикуването им на видно място на Сайта на тази страница: onepercentchange.today/obshti-uslovia.

Всички спорове между Страните, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, ще се разрешават в дух на добросъвестност чрез преговори. При невъзможност за постигане на съгласие спорът може да се отнесе за разрешаване до съответния компетентен според българското законодателство съд.

Scroll to Top