Общи условия за ползване

OnePercentChange.today е сайт на сдружение Един Процент Промяна.

I. Предмет

Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между сдружение Един Процент Промяна, от една страна, и Посетителите и Потребителите на уебсайтa onepercentchange.today, от друга страна, включително и сключването на договори за дарение.

II. Данни за собственика и администратора на уебсайтовете

Уебсайтът с интернет адрес onepercentchange.today е собственост и се управлява от Сдружение ‚Един Процент Промяна‘, дружество в обществена полза, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Република България с ЕИК 192027999, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Бузлуджа № 25, email – we@onepercentchange.today.

III. Дефиниции

1. Уебсайт – уебсайт за достъп до благотворителни каузи и инициативи с интернет адрес onepercentchange.today.

2. Един Процент Промяна – „Сдружение ‚Един Процент Промяна‘, дружество в обществена полза, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Република България с ЕИК 192027999, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Бузлуджа № 25, email – we@onepercentchange.today.

3. Посетител – всяко физическо лице на или над 18 г., което не е необходимо да извършва нарочна регистрация, за да присъства на Уебсайта и да прави дарения или запитвания за дарения

4. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г., което се е регистрирало на Уебсайта чрез завършването на процеса на създаване на Профил и е получило потребителско име и парола за достъп до Уебсайта чрез https://onepercentchange.kindful.com/users/sign_in.

5. Профил – единен профил на Потребител, част от Уебсайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да прави дарения и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в Уебсайта (дарения, комуникация и др.).

6. Дарение – превод на средства без или със подписването на Договор за Дарение от Посетител или Потребител към Един Процент Промяна – по банков път, през Epay, Paypal или друга медия.

7. Общи условия – настоящите Общи условия за ползване на уебсайтовете onepercentchange.today

IV. Характеристики на ползването на Уебсайта

Ползването на Уебсайта от Потребителя или Посетителя представлява нейното зареждане, разглеждане или възпроизвеждане на поместеното съдържание или част от него, навигиране, натискане на линкове и др. действия.

Ползването на Уебсайта е доброволно, безплатно и не е обвързано по никакъв начин с направате на към Един Процент Промяна.

Един Процент Промяна си запзва правото по своя преценка да ограничи достъпа на който и да е Потребител или Посетител, ако сметне, че това би било в ущърб на Един Процент Промяна по какъвто и да е начин. При това положение, право на Потребителя или Посетителя е да се обърне към Един Процент Промяна чрез Контактната форма, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. За избягване на съмения, Един Процент Промяна не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят или Посетителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

V. Направа на Дарение и Участие в Каузи

Потребител може да направи дарение по банков път, през Epay.bg или paypal, информация за които има предоставена във всяка една от текущо изпълняващите се каузи.

Уебсайта onepercentchange.today не изпълнява ролята на процесор на средства, не позволява воденето на микросметки и като цяло не събира и предоставя информация за даренията към Един Процент Промяна, извън агрегирана информация с цел прозрачност.

Въпреки усилията на Един Процент Промяна да гарантира в цялост достоверността и истинността на публикуваните данни за каузи и дарения, не във всички случаи това е възможно. Един Процент Промяна не поема отговорност за съдържанието на каузите, но отговаря като посредник при взаимоотношенията между организациите, които ги реализират. Очакваме, че Потребителите и Посетителите ще проявяват необходимото внимание при използването на публикуваната информация.

Един Процент Промяна работи изцяло на доброволческа база за да реализира каузите и събитията, описани в Уебсайта, като същевременно не поема отговорност за неслучили се събития или проблеми с организацията на събития.

Един Процент Промяна не поема отговорност за психически, физически или материални щети, възникнали в резултат на участие в събития и каузи, публикувано в сайта.

VI. Сключване на Договор

За направено дарение – Потребител или Посетител би могъл да изиска подписването на договор за дарение, както и надлежно издаден протокол за удостоверяване на получаването на дарението.

VII. Търговски съобщения

В случай че Потребителят или Посетителят е предоставил съгласието си за това и в съответствие с Политиката за защита на личните данни, Един Процент Промяна може да изпраща Бюлетин и други съобщения посредством генерирано съобщение до Профила на Потребителя или на посочения в Профила имейл адрес, респесктивно и-мейл адрес предоставен от Посетителя. Потребителят или Посетителят има възможност по всяко време да преустанови получаването на търговски съобщения чрез промяна в настройките на Профила, и/или чрез изпращане на имейл със заглавие “unsubscribe” до we@onepercentchange.today. За реализиране на своя легитимен интерес Един Процент Промяна си запазва правото да уведомява Потребителя или Посетителя за всички обстоятелства, касаещи неговия достъп до и използването на Уебсайта, включително и при отписване на Потребителя или Посетителя от получаване на търговски съобщения.

VIII. Права върху интелектуална собственост

Съдържанието в Уебсайта е защитено от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост и същото е собственост на Един Процент Промяна или се използва от последното съгласно получено разрешение.

Съдържанието на Уебсайта обхваща (включително, без изброяването да е изчерпателно) всички текстове, форматирането, избора, координацията и подредбата на каузите, както и изображенията, графиките, анимираните изображения, инструментите, приложенията, рекламите, видео клиповете, музиката, звуците, текстовото съдържание, фотографските изображения, марките (включително заявените такива с незавършен процес на регистрация), търговски наименования, логата, както и други материали и информация, поместена на Уебсайта.

Съдържанието в Уебсайта може да бъде използвано (копирано и разпространявано) за лична употреба на Посетителите или Потребителите, изцяло с нетърговски цели. При това условие винаги трябва да упоменете източника с линк или текст към onepercentchange.today.

Същевременно, Посетители и Потребителите не могат да продават, модифицират, разпространяват или показват това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

IX. Отговорност. Изключване и ограничаване на отговорността

Потребителят или Посетителят ползват Уебсайта на своя отговорност, като се съгласява, че Един Процент Промяна не носи отговорност за преки, косвени, директни и индиректни имуществени и/или неимуществени вреди и /или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа, или прекратен и/или прекъснат достъп на Потребителя или Посетителя до Уебсайта, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на Уебсайта от същия, в това число и относно начина, по който Уебсайта би могла да въздейства на Потребителя или Посетителя. Един Процент Промяна не гарантира, че Уебсайта непрекъснато и през цялото време е защитена, безопасна, функционира правилно без прекъсване и без наличието на други проблеми, свързани с ползването й от Потребителя или Посетителя.

Уебсайта може да съдържа препратки към други уеб сайтове, притежавани и поддържани от трети лица, различни от Един Процент Промяна, като Потребителят или Посетителят се съгласяват, че тези препратки са предоставени единствено за удобство и Един Процент Промяна не носи отговорност и по никакъв начин не е обвързан от съдържанието на тези уебсайтове, като не гарантира достоверността на предоставената в тях информация, описание на каузи и дарения, защита на предоставената от Потребителя или Посетителя лична информация и др. При възникнали въпроси във връзка с информацията в тези уебсайтове, както и по отношение на начина на ползването на същите, Потребителят или Посетителят следва да се обръща директно към собствениците и администраторите на тези уеб сайтове.

X. Сигурност и защита на личните данни на Потребителя или Посетителя на Уебсайта

Един Процент Промяна зачита правото на всеки Потребител или Посетител на Уебсайта на неприкосновеност и защита на личните му/й данни. Подробна информация за събирането и ползването на лични данни на Потребителя или Посетителя се съдържа в Политиката за поверителност на Един Процент Промяна, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

XI. Общи разпоредби

С присъствието си и ползването на Уебсайта се приема, че Потребителят или Посетителят се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с всички техни разпоредби и се задължава безусловно да ги спазва. В случай на несъгласие Потребителят следва да изпрати съобщение до we@onepercentchange.today с молба за деактивиране на Профила му на Уебсайта.

Потребителят или Посетителят се задължава да ползва Уебсайта добросъвестно и по предназначение, спазвайки всички норми на приложимото законодателство, като се задължава да не ползва софтуер, скриптове, програмни езици, или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането и ползването на Уебсайта от трети лица.

Потребителят или Посетителят се съгласява, че настоящите Общи условия, както и ползването на Уебсайта не му вменяват каквито и да било задължения, освен изрично описаните тук и произтичащи от закона. В тази връзка, Потребителят или Посетителят се съгласява, че в настоящите Общи условия не са налице неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите, като в случай, че определен Потребител или Посетител счита, че някоя клауза е неравноправна, то същият следва да преустанови незабавно ползването на Уебсайта.

Потребителят или Посетителят се съгласява, че Един Процент Промяна има правото едностранно да променя, да добавя или премахва части от настоящите Общи условия по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между страните следва да се счита последната версия на Общите условия, поместена на Уебсайта. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Уебсайта, като се приема, че Потребителят или Посетителят се съгласява с новите Общи условия от момента на ползването на Уебсайта след промяната им по гореописания начин, без да е необходимо изрично уведомление от Един Процент Промяна в тази връзка.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на Общите условия като цяло, или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство. Приложимо към евентуални спорове между Един Процент Промяна, от една страна, и Потребителят или Посетителят, от друга страна, ще бъде правото на Република България, като при непостигане на съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд.

Публикувани на: 01.01.2020 г.
В сила от: 01.01.2020 г.

Scroll to Top